ELECTRO – SYSTEM S.A.

Autoryzowany Przedstawiciel

ELECTRO – SYSTEM pełni rolę Autoryzowanego Przedstawiciela dla przedsiębiorców mających siedzibę poza terytorium Polski i wprowadzających sprzęt elektryczny i elektronicznych na rynek naszego kraju.

Kto ustanawia autoryzowanego przedstawiciela?

Zagraniczni przedsiębiorcy (producenci) mający siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, którzy:

  • produkują sprzęt pod własną nazwą, znakiem towarowym lub wprowadzają na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium tego państwa członkowskiego sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,
  • pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedają na terytorium tego państwa członkowskiego sprzęt wytworzony przez innych przedsiębiorców,
  • w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie, dostarczają sprzęt w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania po raz pierwszy na rynku tego państwa członkowskiego z państwa niebędącego państwem członkowskim lub z innego państwa członkowskiego,
  • mają prawo do wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonywanie obowiązków określonych ustawą dla wprowadzającego sprzęt.

Producenci zarówno z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej, jak spoza Unii, którzy sprzedają sprzęt na terytorium kraju za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe mają obowiązek wyznaczenia Autoryzowanego Przedstawiciela.

ELECTRO – SYSTEM pełniąc rolę Autoryzowanego Przedstawiciela przejmuje obowiązki wynikające z Ustawy o ZSEE:

  • rejestracja w BDO,
  • organizacja sieci zbierania oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu,
  • osiąganie wymaganych poziomów zbierania i odzysku, w tym recyklingu,
  • sprawozdawczość do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska / Marszałka Województwa,
  • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.