ELECTRO – SYSTEM S.A.

Polityka prywatności i plików cookies

ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.. przywiązuje bardzo dużą wagę do przejrzystości działania i ceni podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Gwarancja poufności i ochrony Państwa danych jest dla nas ważna, dlatego dokładamy starań, by przyjęte zasady przetwarzania danych odbywały się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz zapewniały ich poufność i należyte bezpieczeństwo. 

Niniejsza polityka prywatności naszej witryny jest materiałem informacyjnym i nie wynikają z niej obowiązki po Państwa stronie. Za cel niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, (zwaną dalej: Polityką) uznaje się poinformowanie Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną prywatności, w związku z korzystaniem z naszego serwisu. W treści Polityki przekazujemy Państwu informacje, jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe i zgromadzone pliki cookies oraz w jaki sposób i do jakich celów dane te będą wykorzystywane. Osoba, która odwiedza serwis i z niego aktywnie korzysta, tym samym wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.  Zawodzie 18, nr KRS 0000322739, NIP 5291762644.

Jak skontaktować się z Administratorem danych? 

Kontakt z Administratorem jest możliwy telefonicznie pod nr tel. 22 734 14 77 bądź mailowo na adres: rodo.electro@remondis.pl oraz korespondencyjnie na adres siedziby Administratora. 

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adres mailowego: rodo.electro@remondis.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizowanych przez Administratora danych, w oparciu o rożne podstawy prawne. Przedstawiamy niżej cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub nawiązania kontaktu – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
 • w celu przesłania Państwu Newslettera – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
 • w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • w celu realizacji ciążących na nas obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu przesyłania informacji marketingowych o aktualnej ofercie Administratora, w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowych zgód na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. W przypadku wyrażenia stosowanej zgody przez Państwa, Administrator będzie mógł wysyłać informację marketingowe i handlowe za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, e-mail). W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie informacji o produktach i usługach drogą elektroniczną;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Administratora działaniami – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
 • w celu podejmowania działań analityczno-statystycznych mających na celu podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń).

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ustalonych celów przetwarzania.

Komu Administrator przekazuje Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT), podmiotom z grupy Remondis oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sądy).  Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku przekazanie danych nastąpi wyłącznie, gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO. W przypadku przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Środki ochrony i odbiorcy danych 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Jak długo Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim są przetwarzane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej uprzednio zgody.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 • Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Państwa dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku.
 • Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
 • uznają Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe,
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały one usunięte przez Administratora,
 • Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora a sprzeciw jest uzasadniony przez Państwa szczególną sytuację;
 2. prawo wycofania zgody, (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie prosimy o kontakt z nami poprzez adres e-mail rodo.electro@remondis.pl ;  
 3. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy;
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Informujemy, że każdorazowo, gdy korzystacie Państwo z przysługujących Państwu praw Administrator danych dokonuje oceny i weryfikacji stawianego żądania. 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani też profilowaniu. 

Polityka cookies

W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej zbierane są pliki „cookies”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. 

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystywanie. Dzięki specjalnemu narzędziu istnieje możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu przeglądarki albo je wyłączyć. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z naszego Serwisu jak również prowadzenie analiz statystycznych oraz analitycznych dotyczących Użytkowników odwiedzających stronę, a także obsługa wtyczek społecznościowych.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies istnieje możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

Postanowienia końcowe

Strona www.electro-system.pl zawiera linki do stron internetowych, które funkcjonują niezależnie od Serwisu. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronie www.electro-system.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.