ELECTRO – SYSTEM S.A.

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zapewnieniem właściwego i przejrzystego przekazania informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej „RODO”, przedstawiamy Państwu niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. (zwana dalej ELECTRO – SYSTEM, Administratorem) z siedzibą w Warszawie, przy ul.  Zawodzie 18, nr KRS 0000322739, NIP 5291762644.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora oraz pod numerem telefonu: 22 734 14 77 lub adresem e-mail: rodo.electro@remondis.pl

Inspektor Ochrony Danych

W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony Pani/Pana danych osobowych w ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych – Piotr Kawczyński, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rodo.electro@remondis.pl.

Prawa podmiotu danych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawożądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawożądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 • Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Pani/Pana dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku.

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy
 • uzna Pani/Pan, że dane osobowe są nieprawidłowe,
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały one usunięte przez Administratora,
 • Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację,
 2. prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 3. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, może, jednakże w niektórych sytuacjach dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nastąpi to wyłącznie, gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO. W przypadku przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Administrator zadba o wszelkie formalności związane
z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY (REKRUTACJA)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW KONTAKTOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW (UMOWY HANDLOWE)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODWYKONAWCY, PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCY LUB OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PODWYKONAWCĄ

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Z ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – ELECTROPLATFORMA